Nasz ogród
Nasz ogród
Nasz ogród
Nasz ogród
Grupa II
Grupa II
Grupa II
Grupa III
Grupa III
Grupa III
Grupa IV
Grupa IV
Nasz korytarz
Nasz korytarz
Nasze sale
Nasze sale
Witaj na nowej stronie przedszkola nr 78 w Warszawie!!!

Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego 78

Załącznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego 78 

Godziny przyjęć interesantów

Dyrektor Przedszkola przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 12.00 – 16.00

Opłaty

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o wpłaty za żywienie  na konto

nr:  02 1030 1508 0000 0005 5071 0064   (w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka)

Przypominamy, że na konto bankowe wpłacamy tylko opłaty za wyżywienie.

Wpłaty na konto bankowe należy dokonywać z dokładnością do 0,01 PLN

Termin opłat do 10-tego dnia miesiąca.

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU NR 78 W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, zwanych dalej danymi osobowymi, jest Przedszkole nr 78 w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora.

2.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jakub Biernacki, e-mail: jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl, tel.: 723 239 980

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, e Rozporządzenia.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) rekrutacji dzieci do przedszkola;

b) ewidencji dzieci;

c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;

d) w celach sprawozdawczych;

e) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych będzie

a) organ prowadzący oraz organy sprawujące nadzór nad działalnością Przedszkola;

b) podmioty zewnętrzne, którym Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe na podstawie delegacji zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

c) podmioty współpracujące z Przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania;

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

10.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przydatne linki

 

Biblioteczka

Zachęcamy do wypożyczania książek z przedszkolnej biblioteki. Dysponujemy poradnikami dla rodziców oraz książkami dla dzieci (baśœnie, bajki, legendy, wiersze, encyklopedie itp.). W naszym zbiorze są również propozycje gier, zabaw oraz prac plastycznych do wykorzystania w domu. Zainteresowane osoby zapraszamy do nauczycielek w grupie V.

  • Aktualności

  • Skontaktuj się z nami