Nasz ogród
Nasz ogród
Nasz ogród
Nasz ogród
Grupa II
Grupa II
Grupa II
Grupa III
Grupa III
Grupa III
Grupa IV
Grupa IV
Nasz korytarz
Nasz korytarz
Nasze sale
Nasze sale
Witaj na nowej stronie przedszkola nr 78 w Warszawie!!!

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

harmonogram dla rodziców_zapisy_opieka wakacyjna_2020_wersja 2_kor

Zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2020_wer4

Szanowni Państwo!

Prezentujemy Warszawskie Repozytorium Pomysłów – materiały do pracy zdalnej. Są to rekomendacje dla uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów do wykorzystania w pracy zdalnej.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w samodzielnej pracy w domu, w szczególności tych, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego.

Na WRP składać będzie się zbiór adresów stron umożliwiających naukę zdalną, zawierających materiały do wykorzystania przez nauczyciela i ucznia oraz zbiór szkoleń oraz lekcji. Adresy będą również dostępne w formie linków w treści komunikatu na portalu Biura Edukacji.

Drugą składową WRP jest baza materiałów, które zostały wytworzone przez doradców metodycznych, nauczycieli lub inne osoby, które zechcą podzielić się materiałami z ogółem nauczycieli.

Trzecim elementem WRP jest możliwość poszerzania bazy o kolejne materiały oraz adresy stron – materiały te przed publikacją będą poddane weryfikacji przez doradców metodycznych WCIES. Opublikowane zostaną jedynie te materiały, których wykorzystanie rekomendują doradcy metodyczni WCIES (wymaga posiadania konta w domenie google.com).

http://edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/materialy-dla-nauczyciela/22131-warszawskie-repozytorium-pomyslow

image001

Szanowni Państwo

W związku z sytuacją epidemiologiczną zamieszczamy informację o bezpłatnej pomocy psychologicznej i pomocy seniorom

bezpłatna pomoc psychologiczna koronawirus 

Pomoc seniorom Koronawirus

Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 20 marca 2020 roku, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania przedszkola związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, informujemy, że podstawa programowa będzie realizowana na odległość.

Na stronie internetowej przedszkola (poszczególnych grup) będą zamieszczane materiały edukacyjne  do realizacji przez dzieci w domu – we wsparciu rodziców – z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć.

Polecamy także platformę www.epodręczniki.pl – z bezpłatnymi materiałami edukacyjnymi.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 roku.

Godziny przyjęć interesantów

Dyrektor Przedszkola przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 12.00 – 16.00

Opłaty

Opłata z przedszkole za m-c: MARZEC 2020 r. przyjmowana będzie w dniach 5 i 6 marca w godzinach  8-16.

 Plan dyżurów wakacyjnych 2020r

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU NR 78 W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, zwanych dalej danymi osobowymi, jest Przedszkole nr 78 w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora.

2.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jakub Biernacki, e-mail: jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl, tel.: 723 239 980

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, e Rozporządzenia.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) rekrutacji dzieci do przedszkola;

b) ewidencji dzieci;

c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;

d) w celach sprawozdawczych;

e) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych będzie

a) organ prowadzący oraz organy sprawujące nadzór nad działalnością Przedszkola;

b) podmioty zewnętrzne, którym Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe na podstawie delegacji zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

c) podmioty współpracujące z Przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania;

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

10.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przydatne linki

 

Biblioteczka

Zachęcamy do wypożyczania książek z przedszkolnej biblioteki. Dysponujemy poradnikami dla rodziców oraz książkami dla dzieci (baśœnie, bajki, legendy, wiersze, encyklopedie itp.). W naszym zbiorze są również propozycje gier, zabaw oraz prac plastycznych do wykorzystania w domu. Zainteresowane osoby zapraszamy do nauczycielek w grupie V.

  • Aktualności

  • Skontaktuj się z nami