Archive

                 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU NR 78 W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące również nas, jako placówkę oświatową.

W związku z ww. Rozporządzeniem informuję, że:

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 78 w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola nr 78 w Warszawie, który, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e/f, przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2.Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 78 w Warszawie jest Pan Jakub Biernacki,

e-mail: jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl

tel.: 723 239 980

3.Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu nr 78 w Warszawie, realizacji umów zawartych w Przedszkolu oraz gdy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 78 w Warszawie przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Przedszkole nr 78 w Warszawie.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

10.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

Read more...
  • Aktualności

  • Skontaktuj się z nami