Działalność programowa

Działalność programowa

„W kręgu zabawy”– Jadwiga Pytlarczyk

Pracujemy także metodą E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”

Dodatkowo w przedszkolu realizowane są

Program ekologiczny
Dzięki realizacji przedsięwzięć związanych z ekologią udało się uwrażliwić dzieci na piękno otoczenia przyrodniczego oraz rozbudzić zainteresowanie problematyką jego ochrony. Cele: Zapoznawanie dzieci ze skutkami zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby, ze skutkami nadmiernego hałasu. Dzieci poznały też celowość takich czynności jak chociażby segregowanie śmieci. Zachęcanie dzieci aby swoją wiedzę przeniosły do domów i tam też starały się przestrzegać pewnych zasad.

„Trzylatek przedszkolakiem”- program adaptacyjny
Cele: stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu czyli między innymi: -ośmielenie dzieci, budzenie wiary we własne możliwości, -zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola, poznanie zasad bezpiecznego poruszania się i zabaw na terenie przedszkola i ogrodu, oswojenie się z przedszkolem, -wdrażanie do wspólnej zabawy, -uświadomienie dzieciom, że rodzice je kochają i zawsze zabiorą do domu.

Zajęcia logopedyczne z dziećmi mającymi wady wymowy

Cele: – kształcenie umiejętność poprawnej wymowy (sprawność narządów artykulacyjnych, umiejętność poprawnego oddychania, płynność i rytmiczność wypowiedzi doskonalenie słuchu fonematycznego). Opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci wymagające pomocy logopedy. Wszystkie programy zostały zaopiniowane i zatwierdzone przez radę pedagogiczną i radę rodziców.

„Mówię wyraźnie”- program wspierający sprawność narządów artykulacyjnych
Cele: doskonalenie mowy już ukształtowanej; wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

Program „Cukierki”- wczesna profilaktyka
Program oparty na wspólnej lekturze bajki „Cukierki” i pracy z dziećmi na bazie tekstu z wykorzystaniem różnych metod aktywnych. Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających, kształtowanie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi.

„Czyste powietrze wokół nas”- program profilaktyczny
Cele: wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy; zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

  • Aktualności

  • Skontaktuj się z nami