Program Edukacji Kulturalnej 2014-2020

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA NR 78 W WARSZAWIE NA LATA 2014-2020

Opracowała: Dorota Czop

Edukacja kulturalna zawiera w sobie zarówno wiedzę z dziedziny pedagogiki, wychowania, edukacji, jak i kultury. Ma ona za zadanie nie tylko nauczanie w zakresie kompetencji kulturowych, przekazywanie informacji i wywieranie wpływów odnośnie określonych zachowań uznanych za zgodne z kanonem kulturowym, ale przede wszystkim tworzenie warunków do rozwijania uczestnictwa w kulturze w postaci, aktywności twórczej poprzez zwiększanie oferty kulturalnej i artystycznej, jak również wprowadzanie
i poszerzanie działań z obszaru edukacji w instytucjach i podmiotach kultury.

Najnowsze rozumienie edukacji kulturalnej podkreśla możliwość aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze oraz ich samodzielnego i twórczego działania artystycznego już na poziomie edukacji przedszkolnej.

Program Edukacji Kulturalnej jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem punktów:

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i tańce.

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

Jak również koreluje z przedszkolnym Programem Wychowawczym i Profilaktycznym oraz przedszkolnym zestawem programów nauczania.

Sukcesy artystyczne, teatralne, muzyczne, zadowolenie rodziców z osiągnięć swoich dzieci i chęć zaznajomienia dzieci z różnymi dziedzinami działalności twórczej to najważniejsze argumenty wskazujące na konieczność opracowania programu edukacji kulturalnej wspierającego rozwój dziecka.

Program Edukacji Kulturalnej powstał z myślą o potrzebach dzieci w wieku 3-6 lat Przedszkola Nr 78 w Warszawie. Zgadnie z założeniami najważniejszym zadaniem, jakie ma ono do spełnienia, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych
w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego jest, rozwijanie uzdolnień, umiejętności i zainteresowań swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności twórczej. Program może być modyfikowany do potrzeb i możliwości dzieci.

Program ten można realizować w naszej placówce, ponieważ mamy możliwość korzystania z zaplecza artystycznego i udziału w imprezach kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury, posiadamy też odpowiednią bazę dydaktyczną, którą stanowi dobre wyposażenie, odpowiednie do zajęć artystycznych i potrzeb dziecka.

Główne cele edukacji kulturalnej:

 • podnoszenie kompetencji kulturalnych dzieci i rozszerzenie ich uczestnictwa w życiu
  kulturalnym Warszawy;

 • kształcenie wartości moralnych i społecznych;

 • zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci do aktywnego
  uczestnictwa w życiu kulturalnym;

 • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej;

 • podnoszenie jakości nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;

 • przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu;

 • idea uczenia się poza przedszkolem;

 • kształcenie interkulturalne i wielokulturalne;

 • uznanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego
  integrującego społeczność.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie u dzieci osobowości i pozytywnych wzorców;

 • wypełnianie dzieciom wolnego czasu wartościowymi formami;

 • wychowanie przez sztukę, kultywowanie tradycji;

 • rozbudzanie wrażliwości artystycznej;

 • promocja i rozwój talentów, sukcesy wychowanków;

 • rozwój i realia zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności;

 • wdrażanie dzieci do dbałości i bezpieczeństwo własne oraz innych;

 • kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

 • poznawanie kultury własnego narodu i innych;

 • nawiązywanie kontaktów i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji,
  otwartości;

 • integracja uczestników zajęć, integracja środowiska.

Metody pracy:

 • oglądowe (ilustracje, plansze, filmy, pokaz),

 • słowne (rozmowa, opowiadanie, wiersz, objaśnienie, instrukcja słowna, zagadka),

 • aktywizujące (scenki dramowe, inscenizacje, zabawy twórcze, uroczystości, spotkania

z artystami, wystawy, konkursy, eksperymenty),

 • czynne (zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, rysowanie, tworzenie elementów przestrzennych, warsztaty, wycieczki).

Formy pracy:

 • praca indywidualna,

 • praca zbiorowa,

 • praca w grupie.

Główne zadania programu:

 • organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeum, Pałacu Kultury, Łazienek, itp. ;

 • wypracowanie modelu współpracy przedszkola z biblioteką publiczną w zakresie programu edukacji kulturalnej;

 • udział w akcjach charytatywnych;

 • skoordynowanie kalendarza przedszkolnych konkursów artystycznych z przeglądami
  międzyprzedszkolnymi, dzielnicowymi i warszawskimi;

 • przygotowanie oferty zajęć dodatkowych z zakresu edukacji kulturalnej (zajęcia plastyczne, muzyczne, itp.);

 • udział w uroczystościach przedszkolnych;

 • organizowanie warsztatów plastycznych z rodzicami;

 • udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” z udziałem rodziców;

 • zorganizowanie Przedstawienia z udziałem rodziców „Teatr Tama”;

 • organizowanie wyjść do Domu Kultury – udział w Przedszkoladzie;

 • udział w przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych;

 • współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 88 (starsze grupy);

 • zapoznanie dzieci z kulturą krajów Unii Europejskiej;

 • promowanie przedszkola w zakresie edukacji kulturalnej.

Odbiorcy programu

Odbiorcami Programu Edukacji Kulturalnej w przedszkolu są dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodzice. Program wspomaga rodzinę i przedszkole w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci.

Realizatorzy programu

Osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu Edukacji Kulturalnej są nauczyciele
z poszczególnych grup wiekowych i Pani Dyrektor.

Spodziewane efekty realizacji programu:

 • Aktywny udział wychowanków przedszkola w życiu kulturalnym stolicy.

 • Współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie
  edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

 • Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna wychowanków przedszkola.

 • Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej.

 • Przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie – kreowanie właściwych postaw społecznych, umiejętności podejmowania decyzji, współpraca w grupie;

 • Upowszechnianie informacji o programach edukacji kulturalnej.

Ewaluacja

Program Edukacji Kulturalnej będzie na bieżąco podlegał systemowi monitorowania.

Poziom osiąganych przez dzieci umiejętności badany będzie przez nauczycielki poszczególny grup, poprzez bieżące obserwacje w czasie zajęć, wycieczek, zabaw, analizę wytworów dziecięcych (rysunki, karty pracy dostosowane do wieku i możliwości dzieci).

Do przeprowadzenia ewaluacji posłuży również:

– udział dzieci w konkursach z edukacji kulturalnej,

– osiągnięcia wychowanków,

– zapis w dokumentacji przedszkola (dzienniki zajęć, karty wycieczek).

Podmioty współpracujące:

 • Biblioteka Publiczna Nr. 28,

 • Szkoła Podstawowa Nr. 88,

 • Organizatorzy akcji charytatywnych (Dom Dziecka przy ul. Korotyńskiego, Akcja „Góra grosza”, Towarzystwo Nasz Dom, Fundacja Praw Dziecka),

 • Instytucje Użyteczności Publicznej w najbliższej okolicy,

 • Muzeum Narodowym, Muzeum Kolejnictwa,

 • Dom Kultury Włochy, Kolorowa,

 • Okęcka Sala Widowiskowa – Dom Kultury,

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji, Klub Sportowy,

 • Urząd Dzielnicy,

 • Współpraca z animatorami kultury – teatrzyki,

 • Współpraca z rodzicami.

Finansowanie

Program finansowany w ramach posiadanych środków przedszkola i sponsoringu oraz przy współpracy z Radą Rodziców.

 • Aktualności

 • Skontaktuj się z nami